Medezeggenschapsraad

De MR is er namens de ouders en het team. Ouders kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen door zitting te nemen in de oudergeleding (2 personen) van de MR. Deze raad wordt om de drie jaar gekozen. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De ouders kunnen zich kandidaat stellen en worden door ouders van school gekozen.

De leerkrachtafgevaardigden (2 leerkrachten) worden gekozen door het team. De MR overlegt met de directie/bestuur over belangrijke schoolzaken en geeft adviezen. Ook draagt de MR onderwerpen of zaken aan waar gezamenlijk over gesproken wordt. De medezeggenschapsraad heeft bevoegdheid, gevraagd of ongevraagd, het bestuur/directie advies te geven over alle zaken de school betreffende. In een aantal gevallen, in de wet genoemd, moet het bestuur/directie advies aan de MR vragen alvorens te mogen besluiten.

Het komt zelfs voor dat het bestuur/directie instemming van de MR nodig heeft voordat het tot een besluit komt. Correspondentie kunt u richten aan:

Medezeggenschapsraad Daltonschool de Vliegers
Postbus 206 3240 AE Middelharnis
mr@daltonschooldevliegers.nl 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Geeft u a.u.b. wel van te voren aan dat u de vergadering bijwoont. Desgewenst kunt u als ouder bij de MR voorzitter een agendapunt inbrengen.

De bevoegdheden van de MR zijn nader uitgewerkt in een reglement dat op school aanwezig is. Een MR-Statuut conform de nieuwe Wet op Medezeggen-schap Scholen (WMS). De notulen van MR vergaderingen zijn opvraagbaar via e-mail of zijn te lezen in de rode map in de schoolbibliotheek. Met ingang van 1 september 2008 is een op maat vastgesteld, nieuw (G)MR-reglement van kracht met Leden Medezeggenschapsraad: Jaco van de Velde, Hendrik van Hierden, Denise Lipman (teamlid) en Sissy de Kleuver(teamlid).

Inloggen